home
Home  » Bestuursorganen  » Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur 

Samen met het Dagelijks Bestuur van MOVI beheert de Raad van Bestuur de algemene werking van MOVI. De Raad van Bestuur geeft haar goedkeuring voor de start van nieuwe werkgroepen en bepaalt de opdracht. Ook het verloop van de activiteiten binnen deze werkgroepen wordt tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur opgevolgd.


Het lid van de Raad van Bestuur is de verbindingspersoon tussen MOVI en het beleidsdomein die hij / zij vertegenwoordigt. Dit wil zeggen dat hij / zij binnen zijn / haar beleidsdomein verantwoordelijk is voor het doorstromen van informatie van en naar MOVI. De leden van de Raad van Bestuur nemen dus een sleutelpositie in wat betreft de communicatie en de werking binnen MOVI.


De Raad van Bestuur bestond aanvankelijk uit telkens één afgevaardigde van elke aangesloten instelling. Om de werkbaarheid te behouden werd beslist om het aantal leden van de Raad van Bestuur te beperken. De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

- per beleidsdomein worden twee effectieve en twee plaatsvervangende leden aangeduid (door de entiteiten die lid zijn van MOVI);

- entiteiten buiten BBB, en entiteiten die vanaf de oprichting lid zijn van MOVI, houden één effectief lid in de Raad van Bestuur, echter zonder plaatsvervanger;

- om de betrokkenheid van de aangesloten leden bij MOVI te verhogen werd besloten om de entiteiten die na de toewijzing van de effectieve en plaatsvervangende mandaten niet vertegenwoordigd zijn in de Raad van bestuur de mogelijkheid te bieden om een plaatsvervangend lid aan te duiden. (RvB 19/06/2008)
Alle leden (effectieve en plaatsvervangende krijgen de volledige documentatie van alle vergaderingen van de Raad van Bestuur.
Als er geen plaatsvervangende leden zijn wordt de informatie verstuurd naar de leidend ambtenaren.