home
Home  » Wat is MOVI ?

Ontstaan en werking 

In 1993 kwam MOVI voor het eerst samen om een stambesluit VOI uit te werken. Aan de basis van dit initiatief lag de beslissing van de Vlaamse regering om het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) voor het personeel van het ministerie zonder aanpassingen toe te passen op de Vlaamse Openbare Instellingen (VOI). Uit dit overleg bleek dat elk van de VOI’s vaak met dezelfde problemen kampten. Het creëren van een netwerk schiep kansen om nog effectiever en efficiënter te besturen.
Zo werd op 1 januari 1996 de v.z.w. MOVI opgericht. De stichters van de v.z.w. maken deel uit van het dagelijks bestuur van MOVI.

Na de invoering van BBB (Beter Bestuurlijk Beleid, de grote reorganisatie van de Vlaamse overheidsdiensten) in de eerste helft van 2006, werd in de schoot van MOVI beslist om de vereniging open te stellen voor alle entiteiten (departementen en agentschappen) van de Vlaamse overheid.
Bijna alle entiteiten reageerden positief op de uitnodiging van Movi.